شناسنامه عوامل

یوسف تیموری

شنگول

علیرضا خمسه

گربه شله

مریم سعادت

مادر شنگول

میرطاهر مظلومی

سیبیل خان

رضا غفارمنش

امین زندگانی

فرهاد آییش

الیکا عبدالرزاقی