کارگردان شهر گربه ها : من دوست دارم فیلم هایی شبیه فیلم های غربی بسازم ؛ چون خوب می سازند


سید جواد هاشمی کارگـردان شهر گربه ها ، در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگار نوجوانـی کـه فیلـم شـهر گربه هـا را بسـیار شـبیه بـه فیلـم اینتایم (In Time) می دانسـت گفـت: اعتـراف میکنـم کـه فیلـم مـن اقتبـاس از یـک فیلـم خارجـی بـه نـام اینتایـم بـوده اسـت. بـا افتخـار میگویـم مـن کپـی کار بسـیار ناشـی ای هسـتم. هیچ اشـکالی نـدارد کـه کپـی کنیـم. کپـی کـردن خیلی خوب اسـت، حتی اگـر از یـک کار غربـی باشـد.

وی ادامـه داد: در سـینما بـر اسـاس دیدگاههـای افـراد، ممکن اسـت بسـیاری از فیلمها شـبیه هم دربیاید، چه بسـا کپـی هـم نباشـد. در نشسـت خبـری تهـران هـم بـه موضـوع مهاجـرت اشـاره و سـؤال شـد کـه چـرا از غـرب اقتبـاس شـده اسـت. در آنجـا هـم محکـم گفتـم کـه مـن دوسـت دارم فیلمهایـی شـبیه فیلمهـای غربـی بسـازم. چـون خـوب می سـازند و بچه هـا ایـن فیلمهـا را خیلـی نـگاه می کننـد.

تنها نکته ای که اهمیت دارد این اسـت که نباید با اقتباس از ایـن فیلم هـا، مفاهیـم غلطـی را بـه بچه هـا آمـوزش داد. هاشـمی با اشـاره به شـخصیت «شـنگول» در فیلم که نقش آن را یوسـف تیمـوری ایفـا می کنـد تصریـح کـرد: شـخصیت یوسـف تیمـوری چنـان آفریـده شـده اسـت کـه بتوانـد عمـر
مـادرش را برگردانـد. شـخصیت نیوشـا ضیغمـی فقـط میخواهـد از محیـط خـود فـرار کنـد.

شـخصیت میرطاهـر مظلومـی هرجـا کـه یـار باشـد مـی رود. «بلا»و «طلا» دنبـال آرمان هـای خـود هسـتند و بعـد بـه سـرزمین خـود برمیگردنـد. اهـداف شـخصیت های داسـتان بـا همدیگـر فـرق می کنـد. کارگـردان فیلـم شـهر گربه هـا خاطرنشـان کـرد: شـهر گربه هـای 1 را در آینـده خواهیـد دید. فیلمی که در سـینما می بینید شـهر گربه هـای 2 است . قسـمت اول هنـوز آمـاده نیسـت و در قسـمت اول، بـه عقـب باز می گردیـم و متوجـه می شـویم کـه چـرا گربه هـا دوسـت دارنـد بـه شـهر گربه هـا برونـد. وی ادامـه داد: فـرار مغزهـا دغدغـه ای اسـت که مرا ناراحـت می کنـد. چـرا بایـد در مسـابقات جهانـی تکوانـدو دو ایرانـی بـا هـم روبـه رو بشـوند، به طـوری کـه یکـی از آنهـا از ایـران فـرار کـرده باشـد؟! مـا بایـد شـرایط رفتـن و بازگشـتن بـه ایـران را فراهـم کنیـم.هاشـمی ادامـه داد: اولیـن بـار اسـت کـه بـرای نوشـتن فیلمنامـه وقـت گذاشـتم. بـرای نسـخۀ اول ایـن فیلـم پنـج مشـاور داشـتم و بـرای نسـخۀ دوم تنهـا از آنهـا راهنمایـی گرفتـم، زیـرا کار از کار گذشـته بـود. مـن هرگـز فیلمنامه نویـس خوبـی نبـودم و کارگـردان خوبـی هـم نیسـتم؛ چرا کـه هیـچگاه جایـزۀ کارگردانـی نگرفتـه ام. مـن فیلم هایـی خواهـم سـاخت کـه ذهـن خیال انگیـز بچه هـا را فعـال کنـد. بسـیاری از صحنه هـا و لباس هـا را بچه هـا در فیلم هـای دیگـر ندیده انـد و آنهـا همیـن را دوسـت دارنـد